Ali je daveni prekr ek kaznivo dejanje

Koleg iz bli¾njega podjetja jamèi, da je njegova finanèna varnost v ustreznem stanovanju in ponuja prodajo blagajne za polovico cene? Ne dovolite, da se uporabite za oèitne prihranke. Dodati moramo stro¹ke zamenjave finanènega spomina in izgubljenega èasa za poravnavo v ZDA. Prav tako ne bomo mogli zaprositi za popust za nakup, ki zna¹a do 90%!

Lepo je, da ob novih stro¹kih i¹èemo naèine, kako prihraniti denar in narediti prepotrebno transakcijo. Na¹e podjetje se rodi in vse veè dela ali storitev porabimo za maloprodajne potro¹nike. V doloèenem trenutku je treba kupiti in registrirati blagajno. Stro¹ek tega orodja je, da nas malo prestra¹imo, kar je za nas pomembna pot za iskanje cenej¹ih re¹itev. Kolega iz soseske nam zagotavlja, da je njegova obdelana finanèna blagajna precej uèinkovita, le da jo lahko prodamo za majhno ceno? In morda bomo pri¹li do rabljenih blagajn na prodajnih mestih? Tak¹ni predlogi so zelo mamljivi. Preden se odloèimo za nakup rabljene blagajne, izraèunamo skupne stro¹ke in razmislimo, ali je ta mo¾nost vredna.

Cenej¹i in vedno dra¾jiNajprej moramo vedeti, da je bila uporabljena blagajna opazna v davènem uradu za drugo podjetje. V skladu z zakonom ne moremo èrpati iz take gotovine v va¹em podjetju. Èe smo to dosegli, so rekli, da obstaja fiskalni prekr¹ek. In glede na predpise naprave ne moremo kupiti neposredno od sodelavca - v tem sporazumu mora biti vkljuèena servisna enota proizvajalca. Blagajna, ki se uporablja predvsem, mora biti odjavljena s strani prej¹njega uporabnika. Prodajalec nam mora skupaj s kro¾nikom dati poroèilo davènega urada, v posebnem primeru z denarjem ni mogoèe storiti nièesar. ©ele po predlo¾itvi ustreznih dokumentov lahko proizvajalèev serviser zamenja finanèni modul in prevzame blagajno za drugo podjetje.

Zato kupite na¹o prvo blagajno od poobla¹èenih prodajalcev. Tak¹ni kraji kot fiskalne blagajne ne zagotavljajo le velike izbire davènih naprav, ampak tudi storitvene storitve.