Angle ki prah zbiralec

Odloèitev za nakup industrijskih pra¹nih kolektorjev je vredno vedeti, da obstaja veè vrst tak¹nih zbiralcev prahu. Prva vrsta industrijskih pra¹nih kolektorjev so naselitvene komore. Torej obstajajo gravitacijski zbiralniki prahu. Delci prahu, ki spadajo v prostor takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, vstopijo v posamezno dno zbiralnika prahu in preèi¹èeni plin, ki je lep¹i, se zlahka izprazni z vrha tak¹nega zbiralnika prahu. Pomembna prednost tega standarda zbiralcev prahu je mo¾nost odpra¹evanja vroèega prahu.

Druga vrsta ekonomskih zbiralnikov prahu so inercialni zbiralniki prahu. Poka¾ejo, da so tak¹na orodja enostavna za uporabo in veliko poenostavljeno gradnjo. Vedno bi morali imeti, da njihova uèinkovitost ni moèna. Zato v veè proizvodnih trgovinah ne delujejo.Separatorji filtra so ¹e en model. Filtrirajo zbiralnike prahu v sedanjem agentu, da se kontaminirani alkohol naredi z ustreznimi tkaninami. V dana¹njem sistemu onesna¾enja ostanejo na tkaninah, oèi¹èen plin pa nadaljuje. Za take zbiralce prahu je znaèilna precej¹nja resna uèinkovitost. Zato se ti zbirajo v veèjih proizvodnih trgovinah.Upo¹tevati je treba, da je industrijska pra¹na ekstrakcija uporabna na vseh delovnih mestih, kjer je objavljeno nekaj onesna¾enosti zraka. Upo¹tevati pa je treba, da so tak¹ni gospodarski zbiralniki prahu zelo ¹tevilni in da bi moral na¹ zbiralnik prahu prilagoditi slogu opravljenega dela na tem mestu. To je treba prebrati o ustreznih parametrih takih zbiralcev prahu, da bi se konèno lahko odloèili, na kak¹en naèin se odloèite. Vrste zbiralk prahu razdelijo najprej z uèinkovitostjo èi¹èenja. Zato bodo ti zbiralniki prahu, ki so nekoliko pomembnej¹i, zagotovo veliko uèinkovitej¹i. Pomembni so tudi industrijski zbiralniki prahu. Uporabiti je treba preverjena podjetja, ki imajo pozitivne ocene. V tem slogu zagotovo ne bomo razoèarani z industrijskim zbiralnikom prahu, ki smo ga kupili.