Armani modni oblikovalec

V soboto je bila izdelana najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so raje videli, kaj so oblikovalci naredili za zaèetek sezone. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Polirana predstava je ¾ivela v najkraj¹em èasu in celotno je potekalo brez ovir. Tak¹ni smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V proizvodnji so bili uporabljeni le zanesljivi in fini materiali z ustreznimi barvnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje so najbolj zanimale zraène, barvite maksi suknje, ki so bile v celoti narejene iz kvaèkanja. Med njimi so vplivali tudi èipke, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci, predlagani za ¾enske, med drugim pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in dobrimi cvetovi.Po koncertu je bila organizirana dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za ta boj. Obleka je bila dana osebi, ki naj bi ostala anonimna. Poleg tega je bilo dra¾enih tudi veliko oblaèil iz najbogatej¹e zbirke. Prihodki, znani na novi dra¾bi, bodo znani kot domaèa siroti¹nica. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobre in funkcionalne ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat pripravili za prodajo na¹e izdelke, in ko je bil predmet transakcije celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija danes prispela v trgovine v maju. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile na voljo zbirke, ki so drugaène kot v stacionarnih.Lastno oblaèilno podjetje je posameznik najbogatej¹ih proizvajalcev oblaèil v Sloveniji. V celotni dr¾avi je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sodobnem, predvsem pa v ¹tevilnih najbolj¹ih krojaèevih, krojaèih in arhitektih. Vsako doloèeno obdobje ustanovi zbirke v harmoniji s pomembnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se res izka¾ejo za zelo uspe¹ne, da se pred zaèetkom trgovine nièesar, ki je zjutraj ¾e pripravljeno, zdru¾ujejo v dolge èakalne vrste. Te zbirke se dogajajo tisti dan.Blago tega imena je bilo dolgo èasa med prejemniki, tudi na terenu, v tujini. Pi¹e o njej, ne zdi se, da ne omeni ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela in ki ka¾ejo, da so rezultati najvi¹je kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratni proizvajalec oblaèil