Blagajna idwidnica

Blagajna novitusa je prikazana osebam, ki izvajajo na¹e poslovne dejavnosti, njihov priliv pa presega vrednosti, ki jih je navedlo Ministrstvo za finance.

Èez dan je treba izdati potrdilo za vsak izdelek, ki ga je kupil uporabnik, ki je nato podlaga za prito¾bo za mo¹kega, za gospo, ki govori o poslovni dejavnosti, pa je to pogoj za izraèun pri davènem uradu.

Za to je potrebno dnevno - meseèno tiskati fiskalna poroèila in meseèna - meseèna fiskalna poroèila. Fiskalno poroèilo (dnevno ali meseèno je besedilo, ki ga daje blagajna, ki zbuja podatke, kot so promet in znesek davka v doloèenem èasovnem obdobju (dan ali cel mesec, pri èemer so doloèene davène stopnje in prodaja odstranjeni iz davka. Namen takega opisa je prikaz dnevnega ali meseènega bruto dohodka z navedbo razliènih stopenj DDV.

Kdaj natisniti poroèila blagajne?

Kot je bilo ¾e omenjeno, obstajajo dva naèina fiskalnih poroèil: dnevno in meseèno. Ker edina imena oznaèujejo poroèila iz blagajne, se izdajajo vsak dan in enkrat meseèno za rezultat.

Dnevno fiskalno poroèilo je na voljo ob koncu prodaje na doloèen dan, tako da je na voljo do 24.00. Obstaja pa veè mo¾nosti za kasnej¹e tiskanje pred prvo transakcijo naslednji dan. Vendar pa mora biti z zadnjo, da bo izpis po 24:00 zdaj drugaèen datum. Dnevno fiskalno poroèilo nam bo pokazalo kolièino fiksnih izdelkov, prodanih na ta oèiten dan.

Davèni urad zahteva in meseèna fiskalna poroèila. Za uèinek meseca na polnoè, pred prvo transakcijo naslednji dan, ki se zaène naslednji mesec, je treba pripraviti meseèna davèna poroèila. Meseèno poroèilo je gradivo, izdano na blagajni, ki vsebuje vsa predhodno natisnjena dnevna poroèila. Tak¹no poroèilo nam ka¾e izkaz dobièka v velikem mesecu. Meseèno poroèilo se predvideva le enkrat v maju.

Èe se dnevno ali meseèno poroèilo izvede po polnoèi, vendar bo pred prvo prodajo tudi na poroèilu ¹e en trenutek, ni nièesar nervoznega, ker v sodobni zadevi ni potrebe po pojasnilih.