Blagajne 2017

Skupaj s sedanjimi predpisi je ¹e veè zavezancev, ki imajo pri prodaji za fiziène osebe gotovinske blagajne. Poèasi so blagajne nujne. Zahvaljujoè blagajnam, je mogoèe ne le za snemanje prodaje, temveè tudi za kontrolo skladi¹ènega inventarja, nadzor nad delom blagajnikov, za malo èasa, ki ga potrebujete za popis zalog v podjetju.

Registrske blagajne so primerne za mobilne, tj. Prenosne, z enim sede¾em in veè postajami ali sistemske.Obstaja veliko podjetij, ki prodajajo blagajne.Èe nas zanimajo dokazi iz oddelka Krakow, ga lahko najdemo na spletu, vse kar moramo storiti je, da vstopimo v iskalnik: "blagajne v Krakovu". Ta podjetja ponujajo fiskalne naprave vodilnih blagovnih znamk, visoko zmogljive in veènamenske, uèinkovite in nove. Mobilne blagajne se uporabljajo pri prodaji od vrat do vrat, na tr¾nicah, na parkiri¹èih. Eno-sede¾ne blagajne so usmerjene tam, kjer ni potrebe po sodelovanju s skladi¹ènim programom, pomembno je, da jih pove¾ete z merilnikom ali èitalnikom kod, npr. V strogih gostinskih obratih.Zahvaljujoè sistemskim blagajnam lahko sprejemamo plaèila s plaèilnimi karticami, prodajamo kode za polnjenje mobilnih telefonov vseh operaterjev ali pa prodajamo kartice zvestobe.Najbolj tehnolo¹ko napredne so blagajne POS, kjer lahko prikljuèite vse naprave, ki jih potrebujete v trgovini, skupaj s èitalniki kod, plaèilnimi terminali, elektronskimi tehtnicami. Pri nakupu take blagajne morate vrniti mnenje na podlagi RAM-a, uèinkovitega procesorja, vgrajenega akumulatorja ali neprekinjenega napajanja, ki vam omogoèa delo na izpadu elektriène energije, obstaja veè kot stil in ¹tevilo prikljuèkov. Cene blagajn so zelo izvirne. Lahko dobimo najcenej¹i in najpreprostej¹i za pribli¾no ¹eststo zlotov, za tak¹ne napredne moramo porabiti nekaj tisoè zlotov.Nekateri davkoplaèevalci lahko z otrokom zmagajo za nakup blagajne. V glavnem naroèilu so tisti, ki prviè zaèenjajo bele¾iti prodajo z uporabo blagajne.