Certificirani sistemi upravljanja

V pogojih visokega onesna¾enja zraka in / ali zasièenosti s potencialno eksplozivnimi bazami so potrebna praktièna orodja in namestitvene re¹itve, ki ustrezajo standardom, ki so znani v predpisih, veljavnih po vsej EU, z ATEX certifikatom, ATmosphères Explosives.

Monta¾a ATEX "atex instalacija" - pravni predpisiObveznost uvedbe certificiranja in potreba po uporabi certificiranih orodij v potencialno eksplozivnih obmoèjih (podjetjih je bila uvedena z Direktivo EU ¹t. 94/9 / ES.Predpisi na podroèju za¹èite pred eksplozijami zadevajo vso elektrièno in mehansko opremo ter vse organizme, protieksplozijske kontrole, ki se uporabljajo v stikih s pomorskimi, zemeljskimi in podzemnimi dejavnostmi.

Oprema, zajeta v direktivi ATEXDirektiva zajema vse stroje, kamere in kontrolne toèke, ki se gibljejo okoli potencialno eksplozivnih atmosfer. Pravzaprav bi morala vsaka naprava v teh conah imeti dobre certifikate in tudi, kako bi morale vse naprave ATEX izpolnjevati zahteve po informacijah.V okviru direktive so bila orodja in oprema, ki jih zajema certificiranje, izdana v dveh skupinah. V prvo kategorijo spadajo oprema, ki se igra v rudarskem sektorju (rudniki, druga skupina pa vkljuèuje vse nove naprave. Na modelu v lesni industriji ali industriji barv obstajajo zlasti naprave brez ATEX, ki delujejo brez prahu, vsi filtri, ostanki in varnostna oprema pa se igrajo v pra¹nih pogojih.

Vsak projekt nove in¹talacije ATEX v prostorih, ki so ogro¾eni z eksplozijami, mora biti v skladu s predpisi, ki so vkljuèeni v direktivo, zgrajen v skladu z doloèenimi smernicami, ki se v praksi po¹iljajo, da se zmanj¹a tveganje eksplozije in poveèa varnost gostov in naprav (ter okolja, ki delujejo pod pogoji. visoka nasièenost z nevarnimi snovmi.