Davena olaj ava za gradnjo

Konèno je zaèel svoje podjetje ali raz¹iril svoja obzorja za veè oddelkov? Odlièno! Zdaj je pri¹lo do nakupa posnet checkout-a, in spra¹ujete se, èe lahko vkljuèite kakr¹no koli povraèilo.Jaz sem lepa in nizka novica. Odbitek stro¹kov nakupa iz blagajne je na voljo le pri nakupu prve blagajne. Ne morete se zana¹ati na pomoè pri uspehu druge blagajne ali nove blagajne.

Pogoji za oprostitevMogoèe najprej o tem, kaj kupujete blagajno. In potem:- lahko od¹tejete DDV, ki je vkljuèen v vrednost blagajne,- izdatke za gotovino lahko od¹tejete od davèno priznanih stro¹kov,- lahko od¹tejete 90% neto cene naprave, vendar ne veè kot 700 PLNSli¹i se dobro? Èe imate tak¹ne bonuse, morate opraviti en pogoj. Tukaj so:- nakup in fiskalizacija blagajne je treba opraviti pred nastankom obveznosti registracije blagajne, \ t- da morate v sedemdnevni sezoni prijaviti kraj, kjer je blagajna name¹èena, vodji finanènega urada, da ne odobri fiskalizacije,- vi morate predlo¾iti vodji davènega urada - izjavo o vrednosti blagajn in o njihovi uporabi. Izjava mora biti razvr¹èena PREDEN, preden se zaène zapis (ne prej kot prej,- zakljuèiti je treba zaèetni in kontrolni pregled blagajne, \ t- je denar v celoti plaèan in morate plaèati za zadnji primer,- registracija se mora zaèeti v predpisani sezoni.Kaj, èe ste davèni zavezanec, ki opravlja dejavnosti, opro¹èene davka, ali pa zanje velja obveznost evidentiranja prometa z blagajnami? Lahko dobite nadomestilo namesto odbitka.Morate:- zaèetek snemanja najkasneje na delovni dan- predlo¾ijo zgoraj navedeno obve¹èajo o vrednosti blagajn in stanovanju uporabe,- predlo¾iti informacije o lokaciji namestitve blagajne,- plaèati celotno blagajno.

oblikovanjeVlogo morate vrniti:- ime, priimek in ime davènega zavezanca, \ t- podatki o naslovu,- davèna ¹tevilka,- za uspeh davkoplaèevalcev, ki opravljajo storitve ¾ensk, in prevoz tovora z osebnim in prtlja¾nim taksijem - poznavanje velikosti dovoljenja za cestni prevoz s taksijem ter registrska in stranska ¹tevilka taksija, v katerem je bila vgrajena registrska blagajna.Vraèilo je do 25. dneva od dneva, ko je davèni zavezanec vlo¾il pro¹njo.Vraèilo za odbitek nakupne cene iz blagajne se izvede, ko se v treh letih od dneva zaèetka snemanja:- prenehate uporabljati blagajno, v tem primeru ustavite akcijo,- likvidacija bo odprta,- steèaj bo priznan,- prodaja podjetja ali hi¹e, ¹tudent pa ne bo ustvarjal prodaje na blagajni.