Denarne blagajne 2017

Na ceno blagajne vpliva veè dejavnikov. Najpomembnej¹e fiskalne naprave so tiste, ki vsebujejo moè dodatnih, koristnih funkcij. Èe nameravamo ustvariti pravi nakup in hkrati ne porabiti preveè, bomo o tem premislili vnaprej, katere so vloge, ali bodo potrebne in kaj bomo lahko spustili.

Nihèe ne ¾eli preveè plaèati. To je preprosto, da se sooèamo s potrebo po nakupu davène naprave, i¹èemo najcenej¹e mo¾nosti. Seveda bi ¾eleli, da je ta trdna, kakovostna in enostavna za uporabo. To je vèasih tako, da doloèena oprema ni priljubljena in poceni ni zdru¾ljiva. Toda skrbno izbrana davèna blagajna je lahko tudi poceni in v celoti izpolnjuje na¹e zahteve. Pogosto se lahko sreèamo tudi z zanimivimi popusti, kjer bo najcenej¹a blagajna veè kot dobra.

Blagajna, ki omogoèa poslovanjeNa vrednost fiskalne naprave vpliva veliko dejavnikov. Prva je velikost delovanja naprave. Razmislimo, ali naj bi se na¹a blagajna uporabljala samo za izdajanje potrdil in poroèanje ali pa bomo opravili nekatere analize ali primerjave. Èe nam bo sklad pomagal pri izvedbi kampanje, bi bil lahko bolj pozitiven fiskalni tiskalnik, ki ga je mogoèe integrirati z raèunalnikom in ustvariti v njem kodirane podatke. Kak¹no drugo delo je fiskalna blagajna, dra¾ja je. Preverite, katere mo¾nosti ponuja prodajalec davènih naprav in pomislite, katera od trenutnih dejavnosti nam bo koristila.

©e posebej pomembna komponenta je zmogljivost baze podatkov PLU, tj. Shranjeno blago in storitve. Dober izdelek za shranjevanje, èistej¹i ceno. Zato trenutno v pomembnih supermarketih ne bomo videli majhne, najcenej¹e blagajne, ampak veliko napravo, za katero je lastnik podjetja plaèal od 3.000 do 8.000 zlotov. V skladi¹èih z veliko blagovno bazo so tak¹ne finanène naprave nujne, a ali ¾eli na¹e podjetje imeti veliko blagajno? Èe prodamo le nekaj ducat èlankov, ne nameravamo poveèati te vrednosti na veè tisoè, zato nam bo dovolj majhen fiskalni znesek.

Nestrpni potro¹nikPoceni blagajne pogosto prepogosto natisnejo potrdila. ®al je to osnova, vendar je to pogosto. Èe imamo zlasti veliko kupcev, se bo ta postopek izkazal za precej moteèega.