Fiskalni blagajni ki novitus naslednji

Rezervna fiskalna blagajna ni osnovna, v predpisih ni podatkov o potrebah njenega obstoja. Torej, zakaj porabiti denar za dodatno denar in za kaj bo to koristno?Najprej rezervna blagajna, ki je enako varna kot vse ostalo, tako da lahko pri nakupu popustov na blagajni uporabljate. To odpravlja druge stro¹ke.

Kot veste, povraèilo za tak¹en nakup pokriva kar 90% njegovega ¹tevila. Èe za to ne plaèamo dobro, je vredno imeti nekaj varnosti. Poleg takih ugodnosti, kot so davèni odbitek, veljajo obveznosti in obveznosti. Ker se rezerva za finanèno jamstvo uporablja na enak naèin kot osnovna blagajna, jo je treba prijaviti tudi davènemu uradu, v katerem postopek o dodelitvi registrske ¹tevilke poteka na enak naèin. Imeti morate zadnje, da mora davèni zavezanec v èasu neizpolnjevanja osnovne blagajne imeti enake informacije o dejstvu, da je to nujno, da je treba prekiniti prodajo do te mere, da bi popravila napako. Èe rezervna fiskalna blagajna nima tak¹ne potrebe, ker lahko v sezoni okvare glavnega blagajne èrpamo iz trenutnega ekstra in seveda gre sama po sebi. Tako se zmanj¹uje tveganje nepotrebnega prenehanja prodaje. Nato je dodatna varnost. Posebej dragocena je enaka za ¾enske, ki opravljajo doloèeno komercialno vlogo. Neuspeh organa v tak¹ni industriji lahko povzroèi finanène izgube. Nekaj ur neuspeha je moèan denar za ustanove, v katere vsak dan pride na stotine ljudi. Za¾eleno je za¹èititi jih pred tak¹nimi primeri. Na ¾alost je resnièno zelo priporoèljivo za mobilno delo, ali ko izvira majhna trgovina, v kateri ni veliko transakcij, saj prekinitev dela za nekaj ur v trgovini, v kateri promet in dejansko niso veliki, ne bo bistveno vplivala na izgubo zaslu¾ka. Zato je treba razmisliti, ali je treba v trenutnem uspehu porabiti eno uro za delovanje in prodajo druge naprave.