Fiskalni dr avljanski tiskalnik

Na podlagi uredbe ministra za finance z dne 28. novembra 2008 mora vsaka fiskalna blagajna in fiskalni tiskalnik opraviti tehnièni pregled vsaki dve leti. Lastnik blagajne, ki tega obrazca ne izpolni, se kaznuje. Prva posledica je zahteva davènega urada za povraèilo davène olaj¹ave in zakonsko doloèenih obresti od dneva storitve kaznivega dejanja. Druga kazen je mandat, ki lahko zna¹a do 500 zlotov. Treba je omeniti, da je uporabnik pomemben za ohranitev datuma pregleda, samo tisti, ki mora navesti datum pregleda.Kaj preverja serviser?

No, ime "tehnièni pregled" v besedilu finanènih sredstev je precej zavajajoèe. Zakaj? Ker se med kontrolo od teh blagajn zahteva, kaj zagotavljajo za evidentiranje prometa. Uslu¾benec ne i¹èe napak, ki bi lahko vodile v funkcionalnost celotne blagajne, temveè sem porabil le za ¹tevilne omenjene dele, tudi za njihove elemente, katerih napaèno ¾ivljenje bi lahko koristilo ideji nepravilnega izraèuna davène obveznosti.

Kateri so stro¹ki pregleda blagajne?Za pregled celotne fiskalne blagajne, skupaj s katerim koli delom, obièajno pokriva med 100 in 300 zlotov.

Kako dolgo traja ta pregled?Pregled ¾ivi v uresnièevanju pribli¾no ene ure, najveè dve uri. Najprej ga ¾elim od serviserja. Seveda, denar nam ni treba vzeti v storitev, temveè lahko prosimo, da odrasli za ta postopek pridejo v na¹e podjetje, vendar se ¹teje kot dodatna storitev, kar pomeni, da plaèujemo dodatne stro¹ke. Treba je opozoriti, da je za opravljanje revizije poobla¹èen samo serviser, registriran v storitveni knjigi. Dejstvo je, da je treba vsak ukrep, ki ga izvede tehnik, vnesti v servisno knjigo. Ti vpisi morajo biti vidni, potrjeni s podpisom zaposlenega v podjetju in ¾igosani s peèatom.Izjemno pomembno je omeniti ta postopek, ker stro¹ki te doloèbe niso ogromni, trajanje tehniènega pregleda pa ne traja dolgo.