Hersteller mikroskop

Za tiste, ki se ne ujemajo z davènim uradom prek blagajne, servisna knjiga ne bo ustvarila globljega pomena. Vendar pa bodo tisti, ki se odloèijo, da bodo postali vatowcami, prodali izdelke in sami nudili storitve, ko jih bodo videli kot davèno blagajno kot nerezident, tak¹no knjigo obdr¾ali na doloèenem mestu. Razmisliti morate o tem, da ste izgubili servisni register blagajne, da imate resne posledice za podjetnika. ©e posebej bodo zasedli mesto, ko bo poslovne¾ posku¹al prikriti tak¹no prilo¾nost pred podjetjem za storitve in tudi pred davènim uradom.

Storitvena knjiga je potrebna, ker bele¾i vse vrste festivalov in restavracij. Danes lahko predstavnik davènega urada na podlagi vnosov s spletne strani odloèi, ali je poslovne¾ pravilno vodil ali ¹e ne. Èe se zgodi, da se to zgubi ali se knji¾ica unièi, obvestite urad o tej nesreèi. Ogla¹ujte ne samo o dejstvu, da je knjiga izgubljena, temveè tudi, kako je bila knjiga pridobljena. Vendar to ni konec dol¾nosti, ki naj bi jih imel podjetnik v taki obliki.

Pomembno je, da takoj, ko poroèate o izgubi v pisarni, poklièete blagajno podjetja z novim strganjem, ki opravi servisiranje in pregled blagajne. Njen mo¾ nam bo dal dvojnik. Kako videti tak¹no institucijo, mora izdati varnostno kopijo knjige. In èe na povr¹ini let, ki jih dobijo od storitev drugih storitvenih podjetij, mora biti s tem, da dvojnik knji¾ice vsebuje napake. Zato vodite ta register, tako da je vedno na varnem mestu, ne morete ga ukrasti ali tam, kjer ni dostopen vsem.

V primeru, da predstavnik davènega urada ugotovi, da obstajajo kakr¹ne koli nepravilnosti v dvojniku, je vsekakor mogoèe vplivati, na primer, na nujnost vrnitve koncesije, dodeljene za nakup blagajne. Poleg tega, èe se je podjetnik sam odloèil, da bo s pisarno poravnal plaènika DDV, se bo po takem primeru zgodilo tako, da bo moral izvzeti iz tega naèina vodenja evidenc.