Industrijski sesalnik stanley boris 20

Industrija in tovarne, ki masovno proizvajajo nove materiale, se vodijo po svojih zakonih in zahtevajo popolnoma nove rezultate, kot tiste, ki bi jih uporabljali v kratkem obsegu, na primer v preprostem zasebnem stanovanju. V proizvodnih prostorih je obièajno, na primer, ¹irjenje razliènih tekoèin ali olj neposredno na tleh ali na meji.

Zelo neuèinkovita re¹itev bi bila, da bi poklicali èi¹èenje posadke, da bi z oblekami in gobicami iz stene zdrgli stra¹ne in razbitine. Za take izredne razmere zato posebni industrijski sesalniki zajemajo podatke o sliki in tekoèini. Hitro, uèinkovito, brez pu¹èanja sledi, tudi v okusu, neposredno v posamezno posodo, ki se enostavno izprazni.

Sesalniki Atex ali centralni industrijski sesalniki se lahko uporabijo za pripravo razliènih vrst odpadkov iz tal, za doloèeno moè. Posredujejo jih v vakuum velike kolièine odpadkov iz umetnih teles, lesa ali kovine, ali karkoli, kar je te¾ko zbrati s èopièem in zajemalko, in za kaj navaden sesalnik preprosto ni prilagojen. Centralni sesalniki imajo veèjo vsebnost, veèji obseg sesanja, popolnoma razliène posode za te¾ke odpadke. Tak¹ni sesalniki lahko, predvsem pa vakuumirajo hitrej¹o razliko, ko enkrat oèistijo veèjo povr¹ino. To je potem èudovito udobje za èi¹èenje posadke, ki ima tudi veliko dela brez izrednih razmer.

Industrijski sesalniki se obièajno uporabljajo za nekatere vrste odpadkov, zato jih ni priporoèljivo èistiti kot preprogo v jedilnici zaposlenega. Uporabljale se bodo samo v proizvodnih halah, kjer med proizvodnim procesom veliko odpadkov pade na tla, tj. V skladi¹èa, kjer se je ob koncu nesreèe veliko razlilo surovin. Na sreèo je industrija danes popolnoma avtomatizirana in izbrana tako, da varèuje fizièno moè zaposlenih in da je stran, ki jo je treba prebrati, mogoèe narediti z visoko zmogljivimi stroji, kot so industrijski sesalniki.