Izguba kalorij s kolesarjenjem

V novi dobi, ko med dr¾avami ni praktièno nobenih meja, se mnoge ¾enske sklicujejo na stalen ali zaèasen prihod v oddaljeno dr¾avo. Zato medicinske prevajalske pisarne zdaj cvetijo, in medicinski prevodi so sami po sebi najustreznej¹i prevodi strokovnjakov. Seveda ne. V idealnem kraju seveda obstajajo problemi, ki jih je treba opraviti v pisarni prevajalca na splo¹no. To so predvsem jezikovne umetnosti. Oseba, ki prevaja, mora imeti jezikovno znanje na popolni ravni ali vsaj dobro prilagojeno. In potem moram biti oseba, ki ima zelo zanimivo kratkoroèno mnenje, delljivost pozornosti in odpornost proti stresu. Priporoèljivo je, da se tolmaè rad strinja z vsemi, da se ne boji javnih govorov. Pomembna sestavina je veè pomanjkanja govornih napak.

Mnogi ljudje, ki ¾elijo delati za doloèenega prevajalca, bi morali imeti nekaj svojih sposobnosti, ki so jim dodeljene za doloèeno vrsto prevajanja. Tako bodo tehnièni prevajalci potrebovali znanje o tehnologiji in strojni konstrukciji, pa tudi pripravo naèrtov ali tehniènih risb, lokatorji programske opreme pa bodo lahko poleg jezikovnega znanja tudi programerji in spletni skrbniki.

Po analogiji so medicinski prevajalci obièajno ljudje po medicinskih ali medicinskih ¹tudijah. Obstajajo tudi isti zaposleni, ki so dejavni v zdravni¹ki stroki, in jezikovne spretnosti so njihova dodatna prednost. Vèasih in, zlasti v primeru zaprise¾enih prevodov, se zgodi, da ste obve¹èeni o pravicah zaprise¾enega prevajalca, ki prevaja pomoè pri zdravniku. Vendar so to edinstvene situacije, ki zahtevajo specialistiène kvalifikacije in je vedno nemogoèe najti zaprise¾enega medicinskega tolmaèa v tem trenutku.Medicinske prevode prete¾no kupujejo posamezni naroèniki, za katere je tovrstna odloèitev potrebna za sprejem dejavnosti v tujini.