Izseljevanje 1968

V sodobnem èasu so se ljudje dobro gibali èez meje na¹ega sveta. Ta operacija je podprta z odprtimi mejami in idealnimi ¾ivljenjskimi pogoji, ki so jih na¹li Poljaki, ki so se odloèili preseliti na zahod.

Ta primer pa daje resniène te¾ave. Upo¹tevajo drugaèno naravo. To so problemi, povezani z loèevanjem dru¾in, tako zakonskih kot tudi star¹ev z otroki. Poleg tega obstajajo tudi nekateri problemi, povezani z uporabo svetlih in uradnih potreb.

Dvomi mnogih ljudi vzbujajo med zaporednimi upravnimi zadevami, kot so obvestilo o rojstvu otroka (kjer naj bi se to zgodilo, registracijske zadeve ali dr¾avljanstvo. Tudi veèji problem nastane, ko spor re¹uje sodi¹èe. Prva stvar, ki dvomi, je sedanja, ki jo mora obravnavati Sodi¹èe. Poljska zakonodaja (zlasti v dru¾inskih mislih tu pu¹èa nekaj svobode. Druga tema je delo ustreznih dokumentov na Sodi¹èu. Vsak od njih bi moral biti preveden v jezik dr¾ave, v kateri se vlo¾i to¾ba.

Problem v zadnjem primeru je verjetno zadnji, da so pravi jezik in pravni stil na koncu specifièni, da se z njimi ne more ukvarjati vsak zaprise¾eni prevajalec. Dober pravni prevod ne sme omejevati le dobesednega prevoda besedila, temveè mora upo¹tevati tudi konceptualno specifiènost danega pravnega akta. Pogosto zato, ker je pravzaprav beseda v drugem dejanju izredno mesto.

Tak¹ni prevodi niso omejeni le s pravnimi akti, kot so zakoni, predpisi ali direktive, temveè tudi z notarskimi listinami, strokovnimi mnenji, delovnimi poroèili, statuti pravnih oseb ali drugimi gradivi, ki imajo lahko primere v sodnih sporih.

V dogovoru z zgoraj navedenim je smiselno navesti, da je varneje prevzeti storitve tolmaèa, ki dobro pozna pravno terminologijo in razume "duh zakona", na koncu v katerem jeziku je treba besedilo prevesti in v kateri dr¾avi izvira dokument. V prihodnje bo to zagotovo pripeljalo do negativnih posledic za nas ...