Kad 7 nakup blagajne

ProEngine Ultra

Pred nekaj leti je bil njen nakup nevaren stro¹ek in uporabil sem veliko denarja. Danes lahko najcenej¹e modele dobite za nekaj sto zlotov. Blagajne, ker so omenjene, so ¾e standardne v veèini podjetij. Vendar pa se postavlja vpra¹anje, katero napravo naj izberem?

Ne priznava neposrednega in priljubljenega odgovora. Neverjetno je, da trg piha po ¹ivih. Seznam razpolo¾ljivih modelov, poznej¹e pozicije in nadgradnje so dolgi, zato je nakup mogoèe enostavno izgubiti.

Najprej je vredno oceniti, kaj potrebuje poljska pisarna. V pravi trgovini, kjer bo verjetno veliko kupcev, bo veliko denarja odlièna re¹itev. V tem primeru ima mesto priroènost in funkcionalnost.

Polo¾aj je drugaèen v primeru mobilnih podjetij. Tukaj - ne, kot ¾e ime pove s preostalim - izpit bo najbolje opravil mobilna blagajna. Ta naprava je popolnoma brez¾ièna, namenjena vadbi v zemlji. Prenosne blagajne so najpogosteje opremljene z gostinskimi podjetji ali celo priporoèene za potni¹ki promet. Ne, da lahko s seboj vzamemo tak¹no posodo, obièajno jo uporabljamo. Na kaj morate biti pozorni, ko sprejemate to re¹itev? Najprej, baterija. Njegova ¾ivljenjska doba se lahko izka¾e kot prva v va¹em delu. Nazadnje, davèna blagajna, ki je izplaèana èez dan, lahko razkrije veliko temo in oviro. Na sreèo ima trg ¹e vedno modele, ki uspevajo v teku, zadnje pa ¹e veliko dlje.

Vsak podjetnik, ki zaène delati z blagajno, potrebuje, vendar nima dovolj, da se zalo¾i z obièajnim modelom naprave. Prijaviti ga je treba v davèni urad. Ni nam treba opraviti nobenih ali dveh obiskov omenjene dr¾avne blagajne. Poleg tega preuèuje obvezen proces fiskalizacije, brez katerega oprema ne bo delovala po¹teno in samozavestno.

Kaj pa, èe naredimo vse formalnosti? Lahko zaènemo prodajati, hkrati pa se spominjamo rednih pregledov. Vsako registrirano blagajno jih morajo obèasno vzdr¾ati. To je cilj, katerega neizvajanje je finanèno kaznivo dejanje in se nana¹a na denarno kazen.