Modna revija bizuu 2017

Naslednjo soboto se je konèala predstava zadnje zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil velik del gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci zakljuèili z sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Dobro oblikovana razstava je oznaèila najvi¹jo toèko in vsota je bila narejena brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Uporabljali so jih za izdelavo popolnoma zdravih in lahkih tkanin z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje so najbolj zanimale zraène, barvite maksi suknje, ki so bile v celoti izdelane iz kvaèkanja. Poleg njih so vplivale tudi èipke, romantiène obleke in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in lepimi cvetovi.Po predstavi je bila pripravljena dra¾ba lepe poroke, ki je bila pripravljena za trenutni predlog. Obleka je bila plaèana osebi, ki je nameravala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi tudi nekaj oblaèil iz najbolj zanimive zbirke. Dohodek, pridobljen na tej dra¾bi, bo prenesen na poljsko siroti¹nico. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razlièna zlata in dobrodelna dejanja. Njeni lastniki so veèkrat objavili svoje izdelke za prodajo in ko je bil predmet prodaje celo obisk samih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija v trgovinah prispela v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ima podjetje odprtje raèunalni¹kega trgovanja, v katerem bi bile zbirke drugaène kot v stacionarnih.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je pomemben proizvajalec oblaèil v dr¾avi. V ¹iroki regiji ima nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, pri tem pa gre predvsem za najbolj¹e krojaèe, krojaèe in arhitekte. Obèasno izdaja zbirke v sodelovanju s prevladujoèimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda dolgoroèni uspeh, ki so ¹e pred zaèetkom trgovine tisti, ki so se pripravljeni podati v dolge èakalne vrste od nekega jutra. Te zbirke so na ta poseben dan.Uèinki te institucije ¾e vrsto let u¾ivajo veliko priljubljenost med uporabniki, tako v svetu kot v tujini. Pi¹e o njej, ne gre ven, da ne omenjam veliko zadovoljstva, ki ga je pridobila, in ki trdijo, da so izdelki najbolj kakovostni.

Oglejte si svojo trgovino: Lemon oblaèila za enkratno uporabo