Modna revija ricka owensa

To soboto je bila razstava najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci ustvarili za to sezono. Med obèinstvom smo lahko preverili tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je ¹la do zadnje podrobnosti in celotna je potekala brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova vloga je temeljila na popolnoma lepih in zraènih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo v ¹tevilu, ki je bilo ustvarjeno na kvaèkanje. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke, pa tudi bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za najnovej¹a oblaèila so oblikovalci predlagali za dekleta, med drugim pletene kape z zanimivimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila narejena lepa poroèna obleka posebej za pomemben razlog. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi ¹e nekaj oblaèil iz najbolj vroèe kolekcije. Dohodek iz te prodaje bo opazen kot dru¾inski dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène lepe in priroène akcije. Njeni lastniki so veèkrat postavljali na¹e izdelke v prodajo in èe je bil predmet prodaje celo obisk lastnih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a kolekcija v trgovinah pri¹la v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da ime naèrtuje vzpostavitev internetnega poslovanja, v katerem bi bile obrnjene zbirke enostavne kot v stacionarnih trgovinah.Dru¾inska blagovna znamka oblaèil je enkratna med najveèjimi proizvajalci oblaèil. Obstaja veè tovarn po vsem svetu. Zaposluje veè tisoè ljudi, v zadnjem najbolj priljubljenem med ¹tevilnimi krojaèi, krojaèi in oblikovalci. Vsakiè vèasih ta ustanova nudi intimne zbirke z osrednjimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke obravnavajo tako pomembno priznanje, da so ¾e pred ustanovitvijo trgovine pripravljene v dolgih èakalnih vrstah zjutraj. Te zbirke preidejo isti dan.Uèinki te institucije so bili med uporabniki zelo priljubljeni ¾e vrsto let, ¹e vedno na obmoèju, ko in v tujini. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenja moè zadovoljstva, ki jo je pridobila, in daje uèinke, ki so najvi¹ji razredi.

Oglejte si na¹o trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo Haccp