Modul evaluasi program pendidikan

Program Optima je mre¾a ¹tevilnih povezanih modulov, ki se igrajo na osnovi te baze podatkov. V odvisnosti od virov doloèenega podjetja se lahko moduli prosto zdru¾ujejo. Program poteka v ozadju omre¾ja Microsoft Windows (mo¾no delo z enim uporabnikom in v spletnih skupinah (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali novej¹i.

Program Optima definitivno deluje na podlagi podatkovne baze Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (razlièica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se morate nauèiti naslednjih zahtev konfiguracije raèunalni¹ke strojne opreme in vsebine samostojne licence. Sistem èlove¹kih virov je za lahka in mala podjetja. Deluje odlièno z razliènimi moduli, kot so izdajanje raèunov, upravljanje, trgovina z revijo. Omogoèilo vam bo:- registracija zaposlenih,- poravnava plaèil ob upo¹tevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje popravkov delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obraèunavanje odsotnosti zaradi star¹evskega dopusta, star¹evskega dopusta, drugega dopusta iz urada za rojstvo otroka, \ t- delitev nadomestila v gotovini in prenosi z navedbo ustreznega banènega raèuna, \ t- poravnava pogodb, sklenjenih s tujci, \ t- izraèun in tiskanje davènih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o èlove¹kih virih kot pogodbe o zaposlitvi, priloge k pogodbam,- priprava informacij za PFRON in pomo¾nih izpisov za DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul za izplaèilo plaè ima dodatno funkcijo, kot je najem posojilnih in posojilnih sredstev. Pomembno ga je zdru¾iti z organizmom Comarch ERP XL z metodo Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilno vna¹anje informacij v telo Optima omogoèa doloèeno organizacijo oddelka za èlove¹ke vire in sekretariata. Modul deluje s planom plaènika, ki vam omogoèa gradnjo naselij z ZUS.