Nevarnost eksplozije prahu

Pomembne razlike v pravnih aktih na podroèju varnosti, zlasti na obmoèjih, izpostavljenih eksploziji metana ali premogovega prahu na koncu Evropske unije, so povzroèile, da se izvajajo z oblikovanjem ustrezne direktive. Zato je bila direktiva ATEX ustvarjena v sami coni, ki je neposredno izpostavljena eksploziji.

Dru¾ba tega pravnega akta izhaja iz franco¹èine, ki dobesedno zveni AtmosferaEksplozivno. Glavna naloga tega pravila je bila najveèja zmanj¹anje tveganja eksplozije metana ali premogovega prahu na nevarnih obmoèjih. V povezavi s tem dokument, ki ga preverjamo, se tudi v veliki meri nana¹a na za¹èitne sisteme, kadar so tudi orodja, ki se hranijo na potencialno eksplozivnih razdaljah. Govorim tudi o elektriènih napravah.V skladu z zakonskimi doloèbami ATEX direktive lahko nevarnost eksplozije v prej omenjenih prostorih izhaja iz skladi¹èenja, proizvodnje in uporabe snovi, ki lahko povzroèijo domnevno eksplozijo v izdelku, ki je povezan z zrakom ali z drugo snovjo. Na ravni teh temeljev lahko omenite predvsem vse vnetljive tekoèine in njihove hlape, kot so alkoholi, etri in bencini. Poleg tega lahko vkljuèite vnetljive pline, kot so butan, propan, acetilen. Druge podlage so imele vlakna, kot so kositrni prah, aluminijasti prah, lesni prah in premogov prah.Vendar je nemogoèe opisati vse, kar je v dokumentu. Zato je treba na splo¹no preuèiti ta normativni akt, da ureja vse pogoje in potrebe v okviru metod in pripomoèkov, ki jih vzamemo na eksplozivnih povr¹inah. Vendar pa lahko podrobne smernice dobite v novih dokumentih. Ne smemo pozabiti, da novi dokumenti, ki urejajo obseg eksplozivnih con z metanom ali premogovim prahom, ne delajo niè drugega z naèelom ATEX.Prav tako je treba opozoriti, da mora biti vsa oprema, ki se uporablja na nevarnih obmoèjih, dovolj oznaèena z oznako CE, kar pomeni, da je moral orodje prigla¹eni organ opraviti postopek ugotavljanja skladnosti.

Nova direktiva o re¹itvi (ker so podatki ATEX tako doloèeni v primeru neskladnosti naprav v bli¾ini eksploziva ka¾e, da lahko dr¾ava èlanica sprejme ukrepe za umik tak¹nih naprav.