Odvisnosti od marihuane

Odvisnost od pornografije je patolo¹ko vedenje (na robu seksizma in weboholizma, ki raèuna na celotno podrejenost dnevne rutine gledanju pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma edini naèin za pridobivanje spolnega zadovoljstva, zato klasièni spolni odnos zanj ni veè dober. Ne spomni se niè neprimernega, kadar se med samozadovoljevanjem ali kot del predigre poveèuje navdu¹enje obeh partnerjev. Z motnjo nadaljujemo z vadbo ¹ele potem, ko je organiziran celoten urnik dneva v smislu mo¾nosti pridobivanja zadovoljstva od kroniènega gledanja pornografskih materialov. Oseba, ki se prito¾uje zaradi zasvojenosti s pornografijo, se uporablja za gledanje pornografije tudi med delovnim èasom, tj. V sezoni, ki jo je treba porabiti za spretnosti ali delovanje drugih nalog. Zdravljenje se zdi kot nujna terapevtska re¹itev, ko odvisnik zaène èutiti, da izgublja skrbni¹tvo nad lastnim trajanjem in da patolo¹ki pogon zaène narekovati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

Èeprav gledanje pornografije pri otrocih lahko povzroèi opusto¹enje v njihovi psihi, pri odraslih (zavedajoè se konvencionalne narave gradiva, tak¹ne nevarnosti preprosto ni. Vendar, s pridr¾kom, da trenutno ni odvisnosti od pornografije, tj. Neobremenjene zasvojenosti, ki ustvarja, prevladuje nad vsakim drugim elementom biti oseba. Priporoèamo pet stopenj odvisnosti od pornografije: odkrivanje, eksperimentiranje in iskanje, neobèutljivost, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje odvisnosti veèina ¾ensk se zaène ¹ele po peti fazi, ko (¹e vedno razburljivo pasivno gledanje pornografskega materiala ne prina¹a veè zadovoljstva. Ko ¾e uporabljamo ves razpolo¾ljiv erotièni potencial interneta, so odvisniki zaèeli iskati prilo¾nosti za vkljuèitev na¹ih spretnosti, ki so lahko ¹kodljive za razliène ljudi. Na ¾alost je pogosto samo izku¹nja neprijetnih posledic zadevnega vedenja tisti, ki je odvrgel seksualno sranje od ljubezni do pornografije in mu dal razlog za oddajo seksolo¹ke slu¾be.