Operativne dejavnosti europola

Podjetja, ki se obrnejo na proizvodnjo ali prodajo izdelkov, imajo eno skladi¹èe vsak teden. Razlikujemo skladi¹èe konènih izdelkov in polizdelkov. Obe sta usmerjeni v ustrezno shranjevanje in opis posameznih serij materialov. Skladi¹èe je neloèljiv atribut logistiènega procesa posamezne dru¾be. Med njegovo strukturo mora biti njegova oseba jasno prepoznavna. Vsak od njih se mora tesno sklicevati na glavne logistiène naloge, kot so naroèila, umetnost in distribucija. V smislu izbolj¹anja delovanja revij podjetja je vredno uporabiti posebne raèunalni¹ke programe, ki olaj¹ajo lokacijo doloèenih izdelkov in materialov. Veliko programov, kot je optima, obstaja s pijaèo. Revija Optima je sistem za skladi¹èenje in prodajo.

Njena namestitev in delovanje sta precej intuitivna. Poleg tega lahko pomagate pri vadbi. Korak za korakom opisuje korake, povezane z izdajanjem raèunov, izdajo prodajnih dokumentov in izdajanjem popravkov. Vsako poglavje predhodi razporedu s prvimi koncepti raèunovodstva. Modul revije med drugim vkljuèuje:Kako voditi tovorni katalog?Kako dati nov èlanek?Kako ustvariti zunanjo izdajo?Stanja se aktivirajo na podlagi dokumentov skladi¹èa (zaèetni saldo, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, popravki dokumentov: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Pri dostavi doloèenega blaga se blago iz doloèenega vira (dostava organizira hkrati. Program revije Optima vam omogoèa, da vodite veè nacionalnih in primarnih skladi¹è v eni sami podatkovni bazi. Pripravljeni MM dokumenti omenjajo prenose med skladi¹èi. Na nizek in specifièen naèin lahko izvedemo popis razpolo¾ljivega skladi¹ènega blaga. Program vkljuèuje inventarsko funkcijo, sestavljeno iz treh faz: priprava inventarnih listov, dopolnitev realnih stanja izdelkov v skladi¹èih, izdelava korektivnih dokumentov. V vadnici bomo izvedeli, kako ustvariti popisni list, lahko ¹e vedno uporabljate pomo¾ne liste.Dobro organizirano skladi¹èe glede logistike in pregledne dokumentacije prispeva k hitremu prenosu materialov med zaporednimi celicami v imenu.