Ozemljite zatie v vtienici

Na poljskem trgu je ¹e vedno veliko podjetij, ki na¹im strankam zagotavljajo strokovne konsekutivne interpretacije, a pravzaprav veliko ljudi ve, kaj so v resnici. V najenostavnej¹ih besedah je zaporedni prevod zadnji, da se tolmaè zelo pribli¾a govorniku, pozorno poslu¹a vse njegove pripombe in jih po tem, ko jih ustvari, posku¹a èim bolj oddati. Pri prevajanju tega standarda prevajalci pogosto uporabljajo informacije, ki so bile posredovane med govorom.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus - Učinkovit način za hitro učenje in znebiti stresa!

V zadnjem èasu so konsekutivno tolmaèenje sistematièno nadomestili simultani tolmaèi, ki so vsekakor bolj vkljuèeni. Konsekutivno tolmaèenje se lahko najpogosteje obravnava kot dokaz na zelo zapletenih sreèanjih ali samo na stalnih potovanjih.

Zelo majhna pozicija na svojem trgu s konsekutivnim tolmaèenjem je predvsem nad njihovo izjemno visoko vrednostjo tudi v tem, da je zelo te¾ko najti dobre prevajalce, ki bi jim bila tak¹na pomoè na zadovoljivi ravni. Velika prednost prevajanja tega vzorca je zlasti to, da je koristen le en prevajalec brez potrebe po kakr¹ni koli posebni opremi.

Konsekutivno tolmaèenje je v vseh pogledih zelo ¹iroko in naporno delo, ki od prevajalcev zahteva veliko raziskav in popolnega uèenja tujega jezika. Doloèite, da ne morete iti nazaj za trenutek, da najdete doloèeno besedo v svoji glavi. Zaporedni tolmaèi se morajo hvaliti in imeti zelo moèno mnenje, ker si morajo zapomniti besedilo, ki so ga sogovorniki zaèasno prekinili. V primeru bolj zapletenih prevodov z omejenih podroèij se morajo prevajalci dobro pripraviti, preden se pridru¾ijo na¹i knjigi, kar je verjetno zelo dolgo in te¾ko. Èe i¹èete dobrega prevajalca, je vredno iskati strokovnjake, ki se specializirajo na resniènem podroèju.