Papir za onesna evanje zraka

V sodobnem èasu v zraku so lahko onesna¾evala, kot so prah, profesionalni delci in vlakna, ne¾na do pljuè in lahko izvajajo alergijske reakcije pri uspe¹nosti prehoda skozi ko¾o.

V moèi industrijskih procesov onesna¾evalci pridejo v ozraèje v delih prahu in trdnih snovi. V zraku je veliko obèutljivih, trajnih delov in prahu lahko ¹kodljivo za zdravje, v stiku s katerim jih moramo zdraviti, preden pridejo v dihalni sistem.

Pomembni viri prahu so rezanje, bru¹enje in bru¹enje ter proizvodnja prahu v ¾ivilski in farmacevtski industriji. Obdelava tkanin, lesnih materialov in spojin je povezana z spro¹èanjem prahu in vlaken, ki so lahko nevarna za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Od vsake industrije, ki je izpostavljena proizvodnji ¹kodljivih prahov, se ¾eli, da se z direktivo EU ATEX doda pra¹na ekstrakcija ali zbiralniki prahu. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in poleg tega tudi re¹itve za èi¹èenje, sesanje in filtriranje.

V drugem delu se lahko pojavijo eksplozivni prah in potencialno eksplozivno ozraèje.

Ker ima eksplozivni prah, ki izhaja iz veèine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti, da se izognemo eksplozijam prahu. Evropska skupnost je v akciji pridobila dve direktivi, ki delujejo v atmosferi eksplozivnega in vnetljivega prahu, imenovani ATEX direktive.

Izvajanje teh dveh direktiv je imelo za posledico izbolj¹ano za¹èito pred eksplozijami - bilo je potrebno razlièno tehnièno in organizacijsko delo. Z zaposlovanjem najbolj¹ih zdravnikov na podroèju industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo skupne dobrine s pridr¾ki direktive ATEX, ki so v skladu z vsemi varnostnimi standardi.

Zagotavljanje sodelovanja z morebitnimi dr¾avnimi ali malimi predpisi je vkljuèeno v podroèje odgovornosti poljskih gospodarskih dru¾b in potro¹nikov.