Poravnavo dru be pri davenem uradu do takrat ko

DetoxicDetoxic - Znebite se parazitov, ki vam ne dovolijo živeti normalno!

Vsak zavezanec, ki prodaja blago fiziènim osebam, je dol¾an evidentirati promet z uporabo blagajne. To je svet, ki vam omogoèa uporabo ustreznih poravnav z davènimi organi. Izhaja iz zakona in je gotovo.

Kaj pa uspeh zlomljene blagajne?

V takih primerih je vredno zagotoviti tako imenovano rezervno gotovino. Njena sposobnost ni pravna zahteva, tj. V dobièku vsakega direktorja je pravoèasno razmisliti o takem spro¹èanju. Odlièno se ujema na drug naèin, ki mora popraviti ustrezno opremo. Zakon o davku na dodano vrednost v besedilu jasno navaja, da mora davèni zavezanec v uspehu nezmo¾nosti registrirati promet s pomoèjo rezervnega blagajnika prenehati prodajati. Rezervna pisarna vas lahko re¹i nepotrebnih in nepredvidljivih izpadov pri delu. Za¾eleno je, da se pripravljenost na lastnino iz rezervne blagajne sporoèi davènemu uradu, pri èemer se navede okvara opreme in ponudijo informacije o nadomestni napravi.

Na ¾alost, ker se je zdaj zelo dodal, se pomanjkanje blagajne, v sodobnem znesku rezerv, uporablja s potrebo po ustavitvi prodaje. Potem ne morete dokonèati prodaje, in tak¹ne igre so nezakonite tudi lahko zavezujejo, da posledice bistvo velikih finanènih bremen. Brez razmi¹ljanja o situaciji, v kateri bo izvajalec zaprosil za prejem.

Èim prej je treba obvestiti o neuspehu servisne slu¾be za popravila in po¹tnih fiskalnih tiskarjih, pa tudi o davènih organih o prekinitvi delovanja evidenc o nakupu v trenutku popravila naprave in natanèno strankam o prekinitvi prodaje.

Samo v primeru spletne prodaje podjetniku ni treba prenehati z vlogo, ampak mora doseèi veè pogojev - v vodeni evidenci mora biti jasno navedeno, za katero blago je bilo plaèilo priznano; plaèilo mora biti zgrajeno prek interneta ali po po¹ti. V tej obliki bo prodajalec - davèni zavezanec popoln do zadnjega, da vstavi raèun za DDV.