Poslovna dejavnost za tudenta

LED zasilna razsvetljava se uporablja tudi v strogih objektih, pa tudi v dolgih javnih zgradbah ter bolni¹nicah, industrijskih in gospodarskih dvoranah. Sodobni sistemi zasilne razsvetljave vkljuèujejo razsvetljavo za evakuacijo, razsvetljavo poti za izhod v sili, razsvetljavo s posebnimi nevarnostmi, panièno razsvetljavo javnih povr¹in in rezervno osvetlitev. Zasilna LED zasilna razsvetljava je ustvarjena v strukturi modulov in je pogosto uporabna v kinematografih, nakupovalnih centrih, restavracijah, diskotekah in ¹portnih dvoranah.

Zasnova zasilne LED osvetlitve je velika - zelena pravokotna svetilka s piktogramom, ki prikazuje obris vrat, za njo pa bela pu¹èica in konstrukcija, ki poteka skupaj z njeno smerjo. Oznake na drugi izvedbi zasilne razsvetljave se delijo z dejstvom, da oseba vstopi v beli pravokotnik, ki simbolizira vrata, in bela pu¹èica oznaèuje smer izhoda v sili. Obstajajo tudi drugi naèini zasilne LED osvetlitve, èeprav so na splo¹no usposobljeni za nujno zasilno razsvetljavo in osvetlitev v sili. Vendar je treba poudariti, da so obstojeèi varnostni znaki ¹e vedno v veljavi, toda na novo name¹èeni zasilni LED osvetlitvi je treba upo¹tevati nove znake.

Sistemi za zasilno razsvetljavo v sili so nujni v vseh javnih stavbah, njihov namen pa je, da zaposlene pripeljejo do doloèenega koraka v primeru evakuacije. Zato morajo biti popolnoma znane, pri evakuacijski svetlobi pa se priporoèa LED tehnologija, to so elektroluminiscentne diode, ki ustvarjajo veè svetlobe z manj¹o porabo energije. Jasne prednosti svetleèih diod so mlada poraba energije, nizka napajalna napetost, nizke izgube energije, majhnost in visoka uèinkovitost, visoka odpornost in visoka svetilnost.