Pregledi tudij metalurgije

Trenutno metalurgija je polje, ki ne omejuje le na procese, ki tvorijo in oblikovanje, ampak tudi ustavi ¹tudijo struktur v bli¾ini meje. Na koncu obièajno pridobijo izku¹nje v metalografskih mikroskopi.

Nikostop Antistress

Mikroskopija je obmoèje, ki se je pojavilo pred nekaj sto leti. In le relativno je mlada od drugih vrst mikroskopov, ki so se zaèeli uporabljati v metalurgiji. V trenutnih fazah so potrebni pri delu z in¾enirskimi ukrepi. Na tem podroèju so ¾e znani metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za preuèevanje kovinskih napak ali njihovih odkritij. To je tehnologija slikanja, ki jo dobimo na neprozornih vzorcih. Metallografski mikroskopi vkljuèujejo, med drugim, elektronske mikroskope, ki omogoèajo opazovanje struktur na atomskem stanju in svetlobnih mikroskopih, kar ka¾e manj¹o poveèavo. Opazovanja, ki se izvajajo z uporabo teh orodij, so izredno pomembna, kajti zahvaljujoè temu lahko najdemo drugo vrsto mikrokrèkov v blagu ali njihovem zaèetku. Mo¾no je izraèunati fazni prispevek in toèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenimo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter ¹tevilne druge pomembne sestavine iz problema metalur¹kega vida. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja novonastalega materiala omogoèajo globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim ne¾elenim napakam.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izredno pomembna, saj zahvaljujoè temu lahko zlahka odkrijemo materialne napake. Vendar je treba spomniti, da je ravnanje s tovrstnim pohi¹tvom nevarno. Iz tega pogoja preskuse opravljajo samo usposobljene osebe.