Prevajalec 2014

V mednarodni politiki obstaja diplomatski jezik, ki se izra¾a s kulturo in igro izra¾anja. Poleg tega obdaja celo vrsto izrazov, ki v zastrtem naèinu odra¾ajo namere govornika. Mora¹ biti sposoben brati v pravilnem sistemu, ki obièajno ni nagnjen k prejemnikom.Politiki iz bogatih dr¾av objavljajo javne govore in sporoèila, namenjena poslu¹alcem z razliènih jezikovnih podroèij. Prevajalec ima pomembno vlogo v dana¹njem polo¾aju. Sprejem sporoèila je odvisen od tega v ¹irokem razponu. Ne zahteva samo dobro poznavanje jezika govornika, temveè mora dobro poznati tudi politiène razmere in mednarodne odnose.

Katera oblika prevajanja v diplomaciji se vedno znova uporablja?Najbolj¹a kakovost prevajanja tak¹nih govorov je konsekutivno tolmaèenje. Ne pojavljajo se redno, to je vzporedno z izjavami in v razdalji med kraj¹imi ali veèjimi deli besedila. Tolmaè ima nalogo, da povzame fragmente poslu¹alcem, pri èemer upo¹teva njihov celoten pomen in poudari najpomembnej¹e vidike. Zato ni oèitnega, ker vsak jezik vsebuje idiome ali fraze, ki niso prevedene dobesedno, ampak v mo¾nost konteksta, ki ustreza vsem. Jezik diplomacije je prav tako bogat s ¹tevilnimi metaforami in splo¹nostmi, ki jih morajo zaporedni vplivi pripeljati do bolj dobesedne situacije, dostopne prejemnikom na drugaèni ravni. Hkrati konsekutivno tolmaèenje zahteva aktivno prekomerno tolmaèenje.

Kdo naj opravlja prevod?

vir:

Osebe, ki delajo v prevajanju, morajo biti odlièna predispozicija za takoj¹njo analizo vsebine, izbiro najbolj obèutljivih informacij, izdelavo izjave, ki je gladka in zvesto odra¾a dejansko namero govorca. To je velika pozornost prevajalca do svoje moèi na mednarodnem prizori¹èu. Konsekutivno tolmaèenje v hladnih okoljih izvajajo strokovnjaki z bogatimi izku¹njami. Pridobljene metode shranjevanja vsebine ali pisanja jih hranijo v konstrukciji kratkih èrk za doloèene besede ali simbole, ki oznaèujejo intonacijo, poudarjanje ali poudarek kljuènih besed. Zahvaljujoè temu so sposobni dati govorno dinamiko podobno sistemu zvoènikov.Potem pa je konsekutivno tolmaèenje ustno prevajanje, zgo¹èeno in zato obièajno manj¹e od novega besedila, ki odra¾a najpomembnej¹o vsebino in miselno linijo govorca ter poleg tega tudi njegove namere.