Prezraeevalni kanali icopal

Motion FreeMotion Free - Preprosta formula za učinkovitost sistema gibanja!

V prostorih z veliko pra¹nostjo sem imel barve v prahu, lesene opilke, obstaja velika verjetnost eksplozije. In v vseh industrijskih podjetjih so potrebne instalacije v skladu z instalacijo atex (atex instalacija, ki naj bi odstranile onesna¾evanje z delovnih mest in atmosfere. & Nbsp;Tak¹ne instalacije bi morale biti enako varne naprave, tj. Uporabiti je treba njihova bivanja pri izdajanju samonosnih rok, poganjkov in nape, ki so v ogro¾enih prostorih.Treba je razmisliti o èistoèi, uporabiti industrijske sesalce, ki bodo porabili zbran prah iz tal, sistematièno oèistili gradnjo in ne dovolili, da bi veliko merili onesna¾enja v stanovanju.Sistem za ekstrakcijo prahu je treba ozemljiti, elektrostatiènih nabojev ne organizirati sam po sebi, kar bo verjetno povzroèilo iskro in nato eksplozijo. Kanali za ekstrakcijo naj bi bili narejeni iz zidov z debelino 2 ali 3 mm, ki se ne smejo zbujati pred erozijo.Ventilatorji in filtri, ki se uporabljajo v tak¹nih instalacijah, so odporni proti eksplozijam in imajo uèinkovito za¹èito pred & nbsp;Uèinkovit slog je izvedba odstranjevanja prahu, sistemov za ga¹enje po¾ara in po¾ara na gradbi¹èih, trenutno tak sistem prepreèuje prihodnjo eksplozijo. Vse to mora biti dosledno in natanèno z informacijami o atexu. Dodane so tudi zapore, ki so odporne proti po¾arnim prehodom skozi instalacijo, lahke lopute in samoèistilne metode, preveè prahu v konstrukciji.Tak¹ni prostori so kljub ¹tevilnim za¹èitnim ukrepom ¹e vedno zelo tvegani prostori, èeprav izpolnjujejo vsa pravila in so v skladu z doloèenimi direktivami, tam bi moralo biti èim manj zaposlenih, tudi tisti, ki delajo v takih prostorih.Opazovanje vse vsebine in pravil je najpomembnej¹a stvar in odstranitev vzrokov morebitnega izbruha je prednostna naloga.Vse pohi¹tvo in oprema, ki jih zajema direktiva atex, imajo neposredne posamiène oznake in potrdila, pridobljena na delovnem mestu naprave.Stroji, naprave, ki jih zajema navedena direktiva, so razdeljene v dve skupini:v rudarstvu,napreduje v novih prostorih.Ta izjemno pomembna direktiva varuje vsa podjetja.