Program za upravljanje navijaeev

POS sistem je gastronomski program za izvajanje vseh vrst gostinskih objektov, kot so restavracije, gostilne, pizzerije, bari s hitro prehrano, restavracije in podobno.

Za obèutljive in bolj priljubljene krajePOS se veliko zbira pri servisiranju tako majhnih prostorov kot tudi velikih gastronomskih verig. To je pomembno orodje, izbrano za objavo na neodvisnem ¹tevilu POS mest. Projekt bo popularno izbolj¹al upravljanje na doloèenih ravneh vodenja in zagotovil popoln nadzor nad vsakim delom prakse v prostoru. Programska oprema bo poveèala udobje storitev za stranke. Sistem bo bistveno vplival na uèinkovitost ljudi v kuhinji tudi v prostoru, kar bo pospe¹ilo èas dostave naroèenih jedi. Podrobna analiza preferenc in povpra¹evanja med strankami bo olaj¹ala naèrtovanje okusnega menija.

Privolite z drugimi napravamiProgramska oprema za gostinstvo POS lahko deluje z veè napravami in naèini, ki bodo izbolj¹ali ¾ivljenje vsakega doma. Vplivanje na posebno opremo, kot so: fiskalni tiskalniki, kuhinjski nadzorni sistem ali sistemi brez¾iènega osebnega klica, zmanj¹ajo èas servisiranja, vplivajo na tesnej¹e vrtenje tabel, tj. Poveèajo dobièek restavracije.Dober in pregleden naèin uporabe POS programov, omogoèa priroèno delo, pospe¹uje izvajanje posameznih nalog, zmanj¹uje obdobje usposabljanja zaposlenih, ki vstopa v naklon stro¹kov izvajanja sistema.

Lastnost elementa zagotavlja:Udobje dela: intuitivno upravljanje, dodajanje besedil naroèilom, sodelovanje z blagajnami ali finanènimi tiskalniki in èitalniki èrtne kode, dodeljevanje bli¾njic do danih jedi, po¹iljanje podatkov o poskusih preseganja dovoljenj, vnos in ¹tetje posebnih jedi itdPreglednost: dostop do raèunov, transakcij in stanja vsake tabele, zdru¾evanje ¾ivilskih proizvodov, npr. Zelenjava, pijaèa, alkohol, podroben pregled prostora, seznam aditivov za ¾ivila, doloèanje vrstnega reda za izdajo jedi, podatki o pretirano dolgem servisu itd.Hitrost: izdelava in spreminjanje naroèil, tiskanje vavèerjev na podroèju priprave jedi, hitra sprememba naroèila, izbirna vrstica izdelkov itd.Vsestranskost: varna prijava zaposlenih, nadzor blagajne, podpora za druge oblike plaèila.