Proizvodni proces arnic

Zbiralniki prahu so verjetno ena najpogostej¹ih skupin industrijske opreme. Zahvaljujoè razvojni izbiri jih je mogoèe odstraniti v mehansko obliko, s sistemom za pregrevanje in s stisnjenim zrakom.Industrijski zbiralniki prahu so zbiralci prahu, ki se uporabljajo v skoraj vsaki industriji, v kateri prihaja do te¾av z onesna¾enim zrakom, ki se pojavlja med proizvodnjo.

Najpomembnej¹i so tako imenovani zbiralniki prahu, ki se najpogosteje uporabljajo v lesni in pohi¹tveni industriji, popolnoma izpolnjujeta na¹o vlogo tudi pri pridobivanju razliènih vrst prahu, npr. Plastika, odpadni papir itd. celotne proizvodne hale in ¹ibke stacionarne dele, ki se uporabljajo posamezno za dane stroje.Industrijski majhni industrijski separatorji prahu (ti kartu¹e so naslednji tipi kosov, o katerih je treba pisati. Kljub sorazmerno majhni velikosti izgledajo kot velik prostor za filtriranje. Najbolje je, da se zberemo v suhem in lahkem prahu. Tudi kot kasete za zbiranje prahu, ki delajo z nizko koncentracijo prahu.Veèje naprave (npr. Cikloni najdejo uporabo predvsem v tehnologijah, v katerih je velika kolièina erozivnega prahu, npr.Lahko delajo eksplozivne vsebine, kar pomeni, da so izdelane skupaj z ATEX direktivo. Glavna dela so prah, ¾agovina, èipi za obdelavo lesa, bru¹enje prahu z opilki drugih materialov, ti oljna meglica, varilni plini itd.Najnovej¹i filtrirni zbiralniki prahu z modularno strukturo, za katere je znaèilna moèna mre¾a in veènamenskost. Obstaja mo¾nost uporabe razliènih konfiguracij, èe jih potrebujete, naèin praznjenja in èi¹èenja filtra.Pomembno vlogo imajo industrijski zbiralniki prahu: pomagajo ohranjati prostor in higieno v proizvodni hali ter v zimskem èasu obnoviti topel zrak v sistemu recirkulacije.