Projekt simultanega prevajalca

V vsakem podjetju, kjer prodre v tvorbo me¹anice zraka s plini, hlapi in vnetljivimi meglicami, obstaja nevarnost v¾iga - eksplozije. Proizvodni proces prav tako proizvaja in nabira elektrostatiène naboje.

Izpusti akumulirane dejavnosti so javni in na podroèju vnetljivih snovi predstavljajo nevarnost za varnost osebja in vse, kar je doma. Delno je delodajalec tudi zagotavljanje izpustov teh snovi iz zraka in izogibanje njihove porabe z ustreznim prezraèevanjem. To je le ena od mnogih dol¾nosti, ki jih v opredelitvi ministra za gospodarstvo 8. julija 2010 v bistvu predstavljajo minimalne zahteve glede varnosti in zdravja pri delu, povezane s predlogom eksplozivnega ozraèja v delovnem okolju.Gospod mora svojemu osebju zagotoviti varne delovne pogoje in èe kljub vsem ukrepom, ki so bili sprejeti ob koncu dneva, ¹e vedno obstaja nevarnost eksplozije, mora skrbno obvestiti posadko, doloèiti obseg nevarnosti, stalno spremljati razmere in poleg tega zmanj¹ati negativne uèinke morebitne eksplozije. V tem predmetu se ustvari dokument z varnostno eksplozijo, to je dokument, ki je za¹èiten pred eksplozijo. Mora stati pred ustvarjanjem polo¾aja polo¾aja v nevarni vsebini. Delodajalec se zavezuje, da bo skupaj z uredbo:- prepreèevanje nastajanja eksplozivnega ozraèja, \ t- prepreèevanje v¾iga v zgoraj omenjenem vzdu¹je,- zmanj¹anje ¹kodljivih uèinkov eksplozije.V besedilu si ¾eli delodajalec zabele¾iti vsa nadzorna in vzdr¾evalna dela na napravah, ki predstavljajo gro¾njo. Doloèa vrsto previdnostnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, njen namen je doloèiti tveganje in nastanek, v katerem lahko pride do v¾iga. Èlovek se mora seznaniti s polno nevarnimi obmoèji (0, 1, 2, 20, 21, 22. Vstop v nevarno obmoèje mora biti posebej oznaèen z rumenim opozorilnim trikotnikom s èrno EX v sredini. Gospod mora doloèiti tudi naèine evakuacije, pri uspe¹nosti postavitve ¾eleznice na lokaciji elektrarne, ki ima zamisel o prostorih nevarnosti, pa mora biti DZPW redno posodobljen.