Tabu album

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je lepo orodje, ki podpira raèunovodstvo podjetja s poslovnim profilom. Obstaja aktualen projekt, ki bo omogoèil optimizacijo dela ljudi s finanènimi sredstvi v majhnih in malih podjetjih.

RealQUIT

Program bo omogoèil vodenje ¹tirih vrst evidenc: knjigovodske knjige, evidenc DDV, evidenc davènih podatkov in poravnalnih evidenc. Omogoèa obstojeèe na nepremiènini vse gospodarske prilo¾nosti na istem mestu ob hkratnem zagotavljanju integritete in varnosti podatkov.Program poleg evidenc gospodarskih dogodkov omogoèa veè o delovanju elektronskega prenosnega naloga, tiskanju poroèil, pripravljenih v postavitvi, kot tudi o predstavitvi informacij v razmerah kart. Poleg standardnih poroèil, ki jih zahteva Zakon o raèunovodstvu, program omogoèa tudi avtomatsko oblikovanje poroèil, ki jih je stranka predhodno opredelila, kar povzroèa veliko podrobnej¹o analizo trenutnega gospodarskega polo¾aja podjetja.Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ gre za avtomatsko vzdr¾evanje registrov DDV in davènih evidenc v skladu z zahtevami zakona o davku na proizvode in pomoè. Program omogoèa ustvarjanje in tiskanje DDV izjav na podatkovni platformi iz registra DDV.Evidence poravnav v programu omogoèajo upravljanje obveznosti in terjatev dru¾be. Program omogoèa tiskanje pozivov, uvedbo obrestnih zapisov in ustvarjanje potrditve ravnovesja. Prav tako bo enostavno predstaviti stanje raèunov za doloèen trenutek.S programsko opremo Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ lahko ¾ivimo enako kot varnost zbranih podatkov. Ta metoda je odlièna za registracijo in obdelavo gospodarskih prilo¾nosti, saj je tudi idealen vir finanènih informacij, potrebnih za risanje poroèil. S sprejemom prijave iz programa pridobimo prilo¾nost, da jo prilagodimo va¹im potrebam in s tem ustrezno izvajamo raèunovodsko usmeritev podjetja.