Tehnieni pregled easopisa

Za osebe, ki opravljajo transakcije na polo¾aju fiziènih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, je bila sklenjena obveznost vzpostavitve blagajne. Uporabljajo se tudi blagajni¹ke blagajne, med drugim evidenco in ustrezen izraèun davka. Katere zahteve morajo izpolnjevati blagajne, tako da je pomembno, da èutite pomoè tudi v trgovini?

Dobra blagajna je bila vzpostavljena z uredbo ministra za gospodarstvo z dne 27. avgusta 2013. Ta pravica je vidna na spletni strani Zakona z dne 16. septembra 2013, ¹t. 1076, in zadeva zakone in tehniène pogoje, ki jih morajo izpolnjevati davène blagajne. Omeniti je treba znaèilne znaèilnosti - blagajna mora imeti uro, ki oznaèuje datum in èas plaèila za proizvod ali storitev, za katerega meni, da vsebuje nespremenljivo edinstveno ¹tevilko, prav tako pa mora trajno zabele¾iti kolièino in vso vrednost preklicanih raèunov.Podobno je treba v primeru nove opreme opraviti tudi redni tehnièni pregled. Èe blagajna deluje brez te¾av, potem prva pade toèno dve leti od trenutka fiskalizacije blagajne. Po pregledu se naslednji dve leti ¹tejeta za naslednji pregled. Zaradi tega se bo fiskalni znesek izvr¹il pravilno in brez toèk.Nekaj deset na¹ih podjetij se uporablja za prodajo blagajn. Trgovinske blagajne so poobla¹èeni distributerji vseh znanih proizvajalcev. Na domu bi morali nuditi tudi storitve. Stranki, ki kupuje blagajno, ni treba storiti nièesar. Vsak prodajalec mora pravilno delovati v obliki, ki bo ustrezala blagajni. Seveda se vsi zavedajo, da je nova vozovnica namenjena taksiju, drugo pa odvetni¹ki ali zdravni¹ki pisarni, drugo pa trgovini. Stro¹ki blagajne se med drugim razlikujejo moè in ¹tevilo dodatnih funkcij, ki jih ima. Tovrstne dodatne funkcije in oprema, torej dokazilo o avtomobilskem polnilcu za valuto, ki bo slu¾il vsem osebam, ki opravljajo prevozne storitve. Trgovine uporabljajo blagajne, opremljene s èitalnikom èrtne kode in sodelovanje s trgovinskimi tehtnicami. Proizvajalci blagajne najdejo tudi svojo bogato ponudbo.