Tehnik za trgovca z loki

Trgovec nato vzame veliko ¾ivljenje. Na ¾alost je vse drugaèno od znanih stvari. Delo v trgovini je nepredvidljivo. Kot pripovedni trest. Ne smete pozabiti o moèi dejstev in potreb. Brez prej¹nje ¹tudije ni nièesar, za kar bi si ¾eleli uspeha. Prodaja se ne bo zaèela brez predhodne analize. Èe se ne sreèate z izvajalci, se ne boste mogli nièesar pomikati. Èe preskoèite bistvene rituale, ne boste pri¹li na sestanke. Brez sestankov ne bo nobenih ponudb ali dokonèanja prodaje.

Koledar nabrekne iz opomb in vse je treba analizirati roèno. Sistem podjetja ni tako zrel za tako obse¾no in dolgo analizo.I¹èem od doloèenega trenutka interneta v programski ¹tudiji, ki bo omogoèila celovito analizo, prodajo in mo¹ke. Omogoèila bo tudi povezovanje informacij iz prodajnega obmoèja med dokumentacijo in obsegom vsakega kupca. To bi nam omogoèilo, da spoznamo potrebe, seveda podprte s trdno inteligenco. Takrat je la¾je oblikovati ponudbe. Analitièni CRM je ideja, ki na¹im uporabnikom omogoèa sistematièno razmi¹ljanje in ve, kako ponudbo prilagoditi njihovim potrebam. V idealnem primeru se je zavezal trenutnemu projektu, katerega obris je postavil na najvi¹ji odbor. Poleg tega bi ¾elel organizirati klicni center v imenu. Nova enota bi pomagala organizirati zaèetni pregled med potencialnimi strankami.Program bi pomagal tistim, ki so poroèali odboru. Moj predsednik je te¾ak posameznik. Izjave na veè ravneh in na veè ravneh bi pomagale zadovoljiti lakoto po ve¹èinah v dana¹njih zadevah in zmanj¹ati èas odloèanja. Tehnolo¹ko napreden CRM je lahko nekak¹en ukazni center. Dati stik s filtriranimi informacijami za vodstvo in vse poobla¹èene zaposlene. Zanesljivi statistièni podatki vam bodo omogoèili primerjavo profilov vseh uporabnikov, omogoèili njihovo zdru¾evanje, ki bodo segmentirali informacijsko bazo in jo obdelali pozneje. Upravljanje statusa mo¹kega je pomembno vpra¹anje na podroèju ogla¹evalskih akcij, ki predstavljajo toèko pridobivanja novih strank, pa tudi izterjavo izgubljenih.V analitièni CRM je prisotna sila, ki jo lahko pripeljejo najprej za uspeh vsake trgovine.