Vat r in davena blagajna

Blagajna je jed, ki podpira ne le transakcijske in prodajne transakcije pri komercialnih in servisnih te¾avah, temveè pravno dopu¹èa in dokumentira prekrivanje s finanènim uradom. Potrdilo o bingu, natisnjeno z blagajno, potem ni le dokazilo za prejemnika zadnjega, da je bila uvedena nakupna transakcija, ampak tudi podlaga za vlo¾itev prito¾be.

To je predvsem primer, da bo davek na transakcijo plaèan davènemu uradu v znesku, ki ga doloèa na¹a zakonodaja. Èe ne bi bila obveznost imeti davèno blagajno in obdr¾ati davek od vsake prodaje, tudi najmanj¹i, davèni urad ne bi dobil preveè denarja za davke - ker se nihèe ne ¾eli znebiti zaslu¾enega denarja.

Obveznost vzpostavitve blagajne pa je doloèena za podjetnike, ki dosegajo doloèene dobièke in jih razumejo nenapovedani pregledi davènih uradnikov, ki nameravajo ugotoviti nepravilnosti pri uporabi blagajne. Blagajna ni toliko raèunalnik za evidentiranje prodaje, ampak tovarna dokumentov za davèni urad, ki potrjuje, da so bile transakcije prodaje ustvarjene. V pogodbi z zadnjo je za¾eleno legalizirati blagajno - ni dovolj, da jo kupimo. Potrebno ga je ustrezno programirati, v pogodbi z osnovno zakonodajo in v davènem naslovu s posebnim prijavnim obrazcem.

Preden kupimo blagajno za lastno podjetje, moramo poznati priporoèila, ki govorijo o njeni uporabi. Za to so potrebni izrazi, ki nihajo okoli davène zakonodaje in prodajnih evidenc. Zato, preden kupimo blagajno, ugotovimo, ali jo potrebujemo, koliko lahko kupimo, kak¹en slog jo vidimo in kdaj jo uporabimo skupaj z zakonom. Blagajna je naprava, s katero lahko ljudje za¹èitijo na¹e transakcije, zato da bi preverili, ali so bili povzroèeni zakonito, in je zato name¹èeno, da bo njegovo ¾rtvovanje poletelo v odprt sistem, bodo dani tudi predvideni cilji.