Youtube mehansko prezraeevanje

https://mass-ex.eu/si/

Nepravilna vgradnja odstranjevanja prahu in centralnega sesanja povzroèa veliko nevarnost eksplozije, zato je treba vsako napravo izvesti v skladu z veljavnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva ATEX.

Identifikacija in ocena tveganja eksplozijeDa bi lahko izbrali dobre oblike za¹èite naprave pred eksplozijo, moramo prepoznati in prepoznati njene najbolj obèutljive toèke. V sedanjem projektu izvajamo ti tveganja eksplozivnega tveganja na izvr¹ilni ravni. To je stopnja niza priporoèil za podjetje, ki je vkljuèeno v projekt. Po izvedbi bo izdelan dokonèni dokument o oceni tveganja eksplozije ali eksplozijski za¹èiti.

Zmanj¹anje tveganja eksplozijeIn konèno, v naèrtovanih instalacijah je priporoèljiva nevarnost eksplozije, kot so: antistatièni ali prevodni vlo¾ki za filtriranje, elektrièna in neelektrièna oprema z ATEX certifikatom, vgrajena nadzorna in merilna oprema ter ozemljitev.

Zmanj¹anje uèinkov eksplozijeV bistvu delo ni dodatno za odpravo tveganja eksplozije do konca. Zato se v skladu z zahtevami obeh direktiv ATEX uporablja za¹èita pred eksplozijami v & nbsp; instalacijah.

Dobava zbiranja prahu in centralno sesanje se ustvarita v sistemu na kljuè. To pomeni, da strokovnjaki prevzamejo polno odgovornost za celovito izvedbo vsega, od nalo¾benih stopenj - od zasnove, proizvodnje vseh komponent sistema do monta¾e in zagona na novo name¹èene instalacije.

Shranjevanje z optimizacijoPoseben poudarek je bil namenjen optimizaciji filtrirnih naprav v smislu energetske uèinkovitosti in uèinkovitosti odstranjevanja prahu. Te dejavnosti prina¹ajo ¾eleni finanèni rezultat, predvsem pa prispevajo k varovanju naravnega okolja na¹ega sveta.

Uèinkovito in dodatno zelo uèinkovitoFiltracijski material ima najpomembnej¹i dejavnik za uèinkovit, in tudi za naravo prijazen element odstranjevanja prahu in centralne vakuumske èistilne naprave. Ustrezno izbrano zagotavlja visoko èistost zraka proti prahu brez upo¹tevanja delovnih pogojev. Zato so ga in¾enirji izbrali za doloèeno investicijo nekaj èasa.