Zbiralniki suhega prahu

Zbiralnik prahu, izdelan v skladu z informacijami atex (zbiralnik prahu atex, se pojavlja v organizaciji za filtriranje, vreèa, z veri¾nim transporterjem, je podana za naprave za povpreèno in visoko odpra¹evanje z mo¾nostjo raz¹iritve v prihodnosti.

Te¾je frakcije surovine so loèene zlasti v ekspanzijski komori zbiralnika prahu. Odstranjeni pra¹ni produkt je usmerjen skozi veri¾ni transporter v perspektivo rotacijskega ventila, kar povzroèi, da se tlak izloèi iz filtra brez tlaka.

Med normalnim delovanjem se pra¹ni zrak usmerja skozi glavni cevovod. Nato se pra¹ni zrak prenese v zbiralnik prahu. Na prehodu do filtra so ventili, ki so vidni med vsakodnevnim delovanjem zbiralnika prahu. Zapiranje du¹ilke poteka med izklopom izpu¹nega ventilatorja.

Ko je zrak v vstopni komori zbiralnika prahu, vstopi v ekspanzijo, kar pomeni, da velike frakcije dose¾ejo dno lijaka. Material, ki se zbira na dnu zbiralnika prahu, je preko veri¾nega transporterja ponujen na mesto zbiranja materiala. Pod toèko za zbiranje materiala je rotacijski ventil, ki povzroèi, da se izdelek izloèi izven zbiralnika prahu. Frakcije, ki se niso takoj spustile na dno filtra, se prenesejo v filtrske objemke. Po konèanih filtracijskih vreèah v izpu¹ni kanal iz zbiralnika za prah vstopi èisti zrak.

Na vrhu vseh elementov je regenerativni ventilator, 1,1 kW ali, po izbiri, 2,2 kW, ki pomaga pri èi¹èenju vreè z ustvarjanjem toka zraka s smerjo povratnega toka v skladu z name¹èenim zaporedjem. Regenerativni motor ventilatorja ima zavoro, ki prepreèuje premikanje ventilatorja po ustavitvi, kar poveèa uèinkovitost èi¹èenja in zmanj¹a raven hrupa. Predvsem regenerativni ventilator se nahaja za delovanje 50 Hz, kar je primerno za motor z moèjo 1,1 kW. Pomembno pa je poveèati uèinkovitost èistilnih ventilatorjev do 60 Hz, kar je mogoèe z opcijskimi motorji z moèjo 2,2 kW. Filtrske vreèke v zbiralniku prahu se oèistijo med proizvodnjo (on-line, tudi po izklopu.