Zdravni ki pregledi in prekinitev zaposlitve

Kolposkopski pregled je vpra¹anje, ki lahko veliko dela pri odkrivanju pacienta, ki bo lahko odgovoril na to vpra¹anje. Kolposkop je ista medicinska oprema, ki omogoèa odstranitev ko¹èka tkiva iz vagine, stene maternice ali vulve.

Zahvaljujoè temu lahko idealni zdravnik s pravimi mnenji bolje vidi to tkivo in oceni, ali na njem pi¹ejo spremembe. Kolposkopija je ¹tudija, ki lahko z dobro opremo omogoèi zdravniku, da poglobljeno pogleda no¾nico, maternico, kanal in vulvo pacienta. To je vpra¹anje, da skoraj osemdeset odstotkov omogoèa odkrivanje raka, ki ga ¾al ni mogoèe zdraviti. Zahvaljujoè tej izku¹nji se lahko rak nahaja v zgodnji fazi, zaradi tega, ker obstaja mo¾nost, da se bolnik ozdravi. Citologija, ki jo obièajno izvaja ginekolog, odkrije rakaste spremembe, èeprav jih je sedemdeset odstotkov. Vendar pa so zdravniki ¾e mnenja, da je idealno kombinirati te dve tehniki, tj. Najprej narediti citolo¹ko preiskavo in kasneje kolposkopijo. Obe povezani metodi dajejo praktièno 100-odstotno mo¾nost odkrivanja raka v tak¹ni fazi, da bo po takoj¹nji intervenciji ozdravljiva. Zahvaljujoè kolposkopu, ki vam omogoèa, da si ogledate ¾enske organe s svojim zdravnikom, lahko doloèi toèen kraj kirur¹kega posega in po njegovi izvedbi lahko preveri, ali bo pravilno izpolnjen. Citolo¹ki pregled je vpra¹anje, ki se priporoèa ¾enskam, ki so presegale petindvajseto leto ¾ivljenja in so zaèele spolne odnose. Vsak napaèen rezultat (celo najmanj¹e odstopanje v citologiji je treba dodatno preveriti kot dokaz samo s kolposkopom. Pred tak¹nim testom je prisiljena zavrnitev vme¹avanja materniènega vratu in vagine, zato ginekolo¹kih preiskav ni mogoèe izvesti, spolni odnos pa ni dovoljen nekaj dni pred pregledom. Sledenje iger med menstruacijo ni ustvarjeno. Medicina se vse bolj poveèuje. Toèno, ker je boj proti raku, ki ¹e vedno velja za neozdravljivo bolezen, slab. ®al je prepozno odkrivanje te bolezni praktièno vedno zaprto s pacientovo smrtjo. Kolposkopski pregled je zato verjetno posebna metoda za prepreèevanje.